วัดสระสี่มุม

View photos

"The original four-corner vowel temple was set up next to the village of the pool. By the year 1961, Father Int-Bothko had moved to a new place. The master of the gilded pool had offered 15 acres of land. After a while, the master of the temple, the gilded pool, and the master of the word, some of the gilded pools were ready to give up the land to the three landowners, so that he did not know how many acres had been offered, and he had asked the children of the landowner, he did not know the same. After all, it was 81 acres, 3 jobs, 20 square days, Father Int planted the jaw, the mango tree, the jackfruit tree, the coconut tree, and the palm tree, about 40 years later. Father Int asked for the name of the temple, so the government named the temple "Four Corner Pool" as it is today.
"

See Original Text
    "วัดสระสี่มุม เดิมวัดบ้านสระเมื่อก่อนตั้งวัดอยู่ติดหมู่บ้านบ้านสระ ครั้นถึงปี พ.ศ. ๒๔๖๑ หลวงพ่ออินทร์ อินฺทปฺโญ ก็ย้ายมาอยู่ที่ใหม่ นายติด สระทองแขม ได้ถวายที่ดิน ๑๕ ไร่ กาลต่อมาไม่ทราบ พ.ศ. นายมั่น สระทองพรม และนายคำ นางบาง สระทองพร้อม ก็ถวายที่ดินต่อเจ้าของที่ดินทั้งสามรายก็ได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว จึงไม่ทราบว่าใครถวายคนละกี่ไร่ เคยถามลูกหลาน เจ้าของที่ดิน เขาก็ไม่ทราบเหมือนกัน เมื่อรวมแล้วจึงเป็นที่ดิน ๘๑ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวากาลต่อมาหลวงพ่ออินทร์ ก็ปลูกต้นจามจุรี ต้นมะม่วง ต้นขนุน ต้นมะพร้าว และต้นตาล ไม่ทั้งหมดประมาณ ๔๐ ต้น เวลาต่อมาไม่ทราบ พ.ศ. หลวงพ่ออินทร์ ก็ยื่นเรื่องขอตั้งชื่อวัดทาง ราชการจึงให้ชื่อวัดว่า “สระสี่มุม” จวบจนตราบเท่าทุกวันนี้ "

1
1 หมู่ 1 ตำบลสระพัฒนา, กำแพงแสน, นครปฐม, 73180, Thailand
11088 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas