วัดวังน้ำเขียว

View photos

"ตำนานที่บอกเล่าสืบต่อกันมา ตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ทวด จับใจความได้ว่า แต่ก่อนนั้นหมู่บ้านวังน้ำเขียว เขาเรียกว่า “หมู่บ้าน คลองแล้ง” อยู่ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอสามแก้ว ( ต่อมาย้ายมาอยู่ที่บ้านยาง แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอกำแพงแสนจนถึงปัจจุบัน )
จังหวัดนครปฐม ประชาชนประกอบไปด้วยคนหลายเชื้อชาติ ได้แก่ ไทย จีน ลาวครั่ง ไทยทรงดำหรือไทยโซ่ง ประกอบอาชีพทางการ ทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์
หมู่บ้านวังน้ำเขียว หรือ หมู่บ้านคลองแล้ง เดิมยังไม่มีวัดเมื่อมีงานบุญชาวบ้านต้องเดินทางไปทำบุญที่วัดลำเหย หรือวัดอื่นๆ ซึ่งระยะทางไกลมาก
ต่อมา นาย จอน สีสังข์ ซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านวังน้ำเขียวได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดประมาณ ๒๑ ไร่ ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ เพื่อสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้านโดยใช้ชื่อว่าวัดคลองแล้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔ มีพระอาจารย์ คุ่ย เป็นเจ้าอาวาส ต่อมาเปลี่ยนชื่อจากวัดคลอง เป็นวัดวังน้ำเขียว เพราะมีคลองสายหนึ่งซึ่งแยกจากแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งคลองท่าสารบางปลา ไหลผ่านหน้าวัด ไปบรรจบกับแม่น้ำท่าจีน ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คลองนี้เมื่อถึงฤดูแล้ง น้ำจะแห่งขาดเป็นตอนๆ เฉพาะที่ผ่านบ้านคลองแล้งนี้ น้ำใน คลองจะมีสีเขียวลึกมาก ผู้สูงอายุหลายท่านกล่าวว่าชาวบ้านเรียกกันว่า “วังน้ำเขียว” ดังนั้นจึงตั้งชื่อวัดให้สอดคล้องกับพื้นที่ว่า “วัดวังน้ำเขียว”
"

1
14หมู่ 3 ตำบลวังน้ำเขียว, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11088 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas