วัดหนองจิก

View photos

Nongchi Temple is an old temple in the Walled District, having been built since 1960, officially authorized to build the temple. In 1930, King Swan persuaded the devout to build and develop the temple, built the first temple, and received the royal temple in 1948. In time, the viceroy, who built it, was cramped and dilapidated, persuaded the devout and the honorable to build the new temple, and received the royal temple in 1954 to build it in the present year and to build it in the modern temple, as well as to build it in the modern year.

See Original Text
    วัดหนองจิกเป็นวัดเก่าแก่ในเขตอำเภอกำแพงแสน โดยได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด อย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ หลวงพ่อหงส์ได้ชักชวนผู้มีจิตศรัทธาสร้างและพัฒนาวัดมาเป็นลำดับ ได้สร้างอุโบสถหลังแรก และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ กาลต่อมาอุโบสถที่สร้างไว้คับแคบและทรุดโทรมตามกาลเวลา ท่านพระครูสุวิมล จิตตาภรณ์ (ไสว) ได้ชักชวนผู้มีจิตศรัทธา และผู้ที่เคารพนับถือสร้างอุโบสถหลังใหม่ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ และทำการผูกสีมาปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พร้อมทั้งสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัดไว้มากมาย จนทำให้วัดหนองจิกพัฒนาและ มีความเจริญรุ่งเรืองดังเช่นในปัจจุบัน

1
151 หมู่ 8 ตำบลทุ่งลูกนก, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11164 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas