วัดหนองจิก

View photos

วัดหนองจิกเป็นวัดเก่าแก่ในเขตอำเภอกำแพงแสน โดยได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด อย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ หลวงพ่อหงส์ได้ชักชวนผู้มีจิตศรัทธาสร้างและพัฒนาวัดมาเป็นลำดับ ได้สร้างอุโบสถหลังแรก และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ กาลต่อมาอุโบสถที่สร้างไว้คับแคบและทรุดโทรมตามกาลเวลา ท่านพระครูสุวิมล จิตตาภรณ์ (ไสว) ได้ชักชวนผู้มีจิตศรัทธา และผู้ที่เคารพนับถือสร้างอุโบสถหลังใหม่ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ และทำการผูกสีมาปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พร้อมทั้งสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัดไว้มากมาย จนทำให้วัดหนองจิกพัฒนาและ มีความเจริญรุ่งเรืองดังเช่นในปัจจุบัน

1
151 หมู่ 8 ตำบลทุ่งลูกนก, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11164 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas