วัดศาลาตึก

View photos

"วัดศาลาตึก เดิมเป็นที่ดินส่วนบุคคลของพระครูสิทธิชัยวิศาล หรือหลวงพ่อลำเจียก อ่อนปาน(ติสฺสวโร) บริเวณนั้นเป็น แนวเขตรอยต่อ ที่ติดต่อด้วยกันถึง ๓ จังหวัด คือจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี แนวเขตรอยต่อของ ๓ จังหวัดนี้ เป็นเส้นทางของบุคคลทั่วไป ที่จะต้องใช้เป็นทางผ่านไปนมัสการพระแท่นดงรัง โดยใช้เดินเท่า หรือ ทางเกวียน และใช้เป็น สถานที่พักแรม โดยสมัยก่อนมีการบอกเล่าว่า เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ร้าย เช่น เสือดาว เสือลาย คอยจับมนุษย์เป็นอาหาร ที่บริเวณแถบนี้ ได้มีตึกเก่าอยู่หลังหนึ่ง และใช้เป็นที่หลบภัย (ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เรียกว่า พลับพลาห้วยกระบอก)
กาลต่อมา ได้มีผู้รู้เขียนหนังสือขึ้นมา โดยอาศัยพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ เรื่องเสด็จฯ ประพาสไทรโยคว่า พระองค์ ได้เสด็จฯ นมัสการพระแท่นดงรัง และเสด็จฯ ต่อไปยังน้ำตกไทรโยค ได้พักเที่ยงเสวยพระกระยาหารที่นี้ โดยเขียนว่า เป็นตรีมุขและ ที่พักที่เสวยอาหารในรัชกาลที่ ๕ ได้เขียนเป็นอักษรไว้ว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ ออกบวช เพื่อเป็นที่พักผ่อน เสด็จนมัสการพระแท่น โดยเจ้ากรมท่าในยุคนั้น
"

1
98 หมู่ 16 ตำบลทุ่งลูกนก, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11072 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas