วัดนิยมธรรมวราราม

View photos

"วัดนิยมธรรมวราราม ตั้งอยู่ ณ บ้านทุ่งควายหาย ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำเเพงแสน จังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยมีนายพิน กันตะเพ็ง ศึกษาธิการอำเภอกำแพงแสน ในสมัยนั้นได้เป็นผู้ซื้อที่ดินจำนวน ๖๐ ไร่เศษ ถวายพระครูสุกิจ ธรรมสรณ์ ( หลวงพ่อหว่าง ) เจ้าอาวาสวัดกำแพงแสนต่อมาภายหลังหลวงพ่อได้มอบที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม จำนวน ๒๐ ไร่ และถูกทางรถไฟ สายชุมทาง หนองปลาดุก - สุพรรณบุรี ตัดผ่านอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้มีที่ดินของทางวัด คงเหลือจำนวน ๔๐ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา วัดนิยมธรรมวราราม ได้ประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
ต่อมาพระครูสุกิจธรรมสรณ์ จึงได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อสกล ปริสุทฺโธ มาเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งขณะสร้างวัดใหม่ๆ ยังไม่มีชื่อวัด เพียงแต่อยู่ในเขตบ้านทุ่งควายหาย จึงตั้งชื่อ “วัดนิยมธรรมวราราม” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ หลวงพ่อสกล ลาออกจากเจ้าอาวาส
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ พระสมาน สิริปฺโญ จึงได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสปกครองวัดสืบมา จนได้รับพระราชทาน สมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสิริปฺญญารักษ์ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส ชาวบ้านจึงได้ไปนิมนต์พระสุริยา ปภากโร วัดทะเลบก ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มาเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พระอธิการสุริยา ได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส
กำนันบุญชู และ ไวยาวัจกร ชาวบ้านจึงไปขอพระภิกษุจากพระครูสุธรรมนาถ วัดปลักไม้ลาย พระครูสุธรรมนาถ จึงส่ง พระอธิการเอกกุญชร อุชุจาโร มาในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ สืบมาจนถึงปัจจุบัน
"

1
1 หมู่ 2 ตำบลทุ่งบัว, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11081 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas