วัดสุวรรณรัตนาราม

View photos

"Suwan Ratnara Ram Temple, formerly known as the main metre temple, built in 1939, is located at the main metre house, 1st village, cross-country district, Nakhon Pathom province, the current area of contact with the main metre school, because of the name of the main metre, the old villagers told me that in the past, the land was deserted, the trees were covered in the area, the traffic used most of the carts, the military lines were only large and easy to observe, for that reason, it was the name of the village of the main metre.
Later, there were more villagers, religious ceremonies, so the original temple site was too cramped for activities, and it was difficult to expand the area because the temple had a space next to the school and the area next to it. The temple was a house around it, so the villagers met and decided to move the temple together.
Later, in 1914, the temple was relocated in its present place, No. 45, Group 1, in the field, in the district of the Great Wall, in the province, by the name of the new temple, "Suwan Rattanaram Temple." For the reason that the golden family and the white glass family jointly offered the land to the people, they brought the word Suwana, which means gold, and the word Rattana, which means glass, from the two tribes, into the name of the temple. "

See Original Text
    "วัดสุวรรณรัตนาราม เดิมชื่อวัดหลักเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ตั้งอยู่ที่บ้านหลักเมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอ จังหวัดนครปฐม พื้นที่ติดต่อกับโรงเรียนบ้านหลักเมตรในปัจจุบัน เหตุที่ชื่อว่า หลักเมตร ชาวบ้านเก่าๆ เล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนที่ดิน บริเวณนี้มีความรกร้าง ต้นไม้ต่างๆ ขึ้นปกคลุมทั่วพื้นที่ การสัญจรใช้เกวียนเป็นส่วนใหญ่ หลักเขตต่างๆ มีเพียงหลักเขตของทหาร มีขนาดใหญ่ เป็นที่สังเกตได้ง่าย ด้วยเหตุกระมังจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านว่า หลักเมตร ต่อมาจำนวนชาวบ้านมากขึ้น การทำพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา สถานที่วัดเดิมจึงคับแคบไม่เพียงพอแก่กิจกรรม ประกอบกับ การขยายพื้นที่เป็นไปได้ยาก เพราะวัดมีเนื้อที่ติดกับโรงเรียน และพื้นที่ข้างๆ วัดเป็นบ้านโดยรอบ ชาวบ้านจึงประชุมและมีมติร่วมกัน ให้ย้ายวัด ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๑๔ จึงย้ายวัดมาตั้งอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน เลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัด โดยตั้งชื่อวัดใหม่ว่า “วัดสุวรรณรัตนาราม” ด้วยเหตุผลที่ตระกูลทองเกิด และตระกูลแก้วขาว ได้ร่วมกันถวายที่ดินให้แก่วัด จึงได้นำคำ สุวรรณ ซึ่งแปลว่า ทอง และนำคำว่า รัตนะ ซึ่งแปลว่า แก้ว มาจากตระกูลทั้งสอง ประกอบกันเป็นชื่อวัด"

1
45 หมู่ 1 ตำบลทุ่งขวาง, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11083 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas