วัดปลักไม้ลาย

View photos

"เมื่อก่อนหน้าปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นป่าโปร่ง เพราะดินเป็นดอนทราย มีทางเดินผ่านของชาวบ้าน ไปนมัสการองค์พระ และ ไปพระแท่นดงรัง ชาวบ้านแวะกินข้าวกลางวันที่ปลักไม้ลาย พร้อมกับพักเกวียนให้วัวกินน้ำ ต่อมามีคนจีนมาทำไร่ยาสูบ แต่ที่วัด ก็ยังเว้นไว้ เพราะเป็นดอนทราย แต่มีการสร้างศาลเจ้าแป๊ะกงไว้
ครั้น พ.ศ. ๒๔๘๐ หลวงปู่พูน เกสโร เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียวเดินทางมาพบ เข้าจึงร่วมกับชาวบ้าน มีนางจอ จันทร์อ่อน ผู้ใหญ่งี้ เนตรจรัสแสง ผู้ใหญ่ชม สงค์น้อย และชาวบ้านร่วมกันสร้างวัดขึ้น ในป๊ พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยมีเจ้าอาวาสรูปแรกเป็นลูกของ นางจอ จันทร์อ่อน ชื่อ นายเอ๋ง บวชเพื่อดูแลวัด และเป็นเจ้าอาวาส ได้สร้างอุโบสถ ปิดทองเสร็จแล้ว จึงลาสิกขาบท ไปในปี พ.ศ. ๒๔๙๖
เมื่อสร้างเป็นวัด (พ.ศ. ๒๔๘๑) พระอธิการเอ๋ง จนฺทสโร ได้ร่วมกับชาวบ้านฯ สร้างอุโบสถจนแล้วเสร็จ และผูกพัทธสีมา พ.ศ. ๒๔๙๖ แล้วได้ลาสิกขาบทไป และมีเจ้าอาวาสต่อมาอีก ๓ รูป ได้สร้างโรงเรียน ศาลาการเปรียญ หอฉัน แล้วลาสิกขาบทไปหมด พระครูสุธรรมนาถ มาเป็นเจ้าอาวาส ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ และได้บูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญ และสร้างอุโบสถหลังใหม่ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูกพัทธสีมา ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และสร้างศาลาฌาปนสถาน พร้อมปรับปรุงบริเวณวัดจนปัจจุบัน"

1
49 หมู่ 6 ตำบลทุ่งขวาง, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11082 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas