วัดดอนมะกอก

View photos

"แต่เดิมเป็นป่าช้าที่ชาวบ้านหลายหมู่บ้านไว้ใช้ร่วมกัน เป็นป่าทึบมีที่เตียนอยู่ชายคลองประมาณ 2 ไร่ ซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่ปล่อยทิ้งรกร้างไว้โดยมิได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร
ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ มีพระจากวัดดอนเตาอิฐ ๑ รูปจะมาขอปฏิบัติธรรมซึ่งพิจารณาเห็นว่าเป็นที่เงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติ ธรรมและเป็นที่พักสงฆ์ได้ จึงได้มาปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านคือ นายบุญ วงโคคุ้ม ต่อมาผู้ใหญ่บุญจึงได้ปรึกษาหารือกับชาวบ้านในเรื่องนี้ ซึ่งชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และชาวบ้านก็ได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์สละสิ่งของสร้างศาลาขึ้นมา ๑ หลัง ด้านหลังทำเป็นห้อง สำหรับพระจำวัด ซึ่งพรรษานั้นมีพระมาจำพรรษา ๓ รูป พระที่ได้มาจำพรรษาร่วมกับชาวบ้านที่ว่างเว้นจากการทำไร่ทำนา ก็จะมาช่วยกัน พัฒนาถากถางป่าที่รกเหลือไว้แต่ต้นไม้ใหญ่
"

1
99 หมู่ 5 ตำบลดอนข่อย, กำแพงแสน, นครปฐม, 73140, Thailand
11087 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas