วัดหนองดินแดง

View photos

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ชาวบ้านตำบลหนองดินแดงและคณะสงฆ์มีพระปฐมมนคราจารย์ วัดเสนหา และเจ้าอธิการฉอย ญาณฉนฺโท วัดโพรงมะเดื่อ ได้เรียกประชุมชาวบ้านหนองดินแดง ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ในวัด เพื่อปรึกษาหารือเลือกพระมาเป็น เจ้าอาวาสต่อไป ที่ประชุมเห็นพร้อมกันว่า ควรไปนิมนต์พระภิกษุเล็ก ธิโต วัดลาดสะแก อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มาเป็นผู้รักษา การแทนเจ้าอาวาส พระเดชพระคุณ พระปฐมมนคราจารย์ จึงออกเป็นหนังสือราชการคณะสงฆ์ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๘๘ และให้ พระภิกษุเล็ก มารับมอบหมายหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๘๘ จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๕ ในโอกาสต่อมาและได้สร้าง ความเจริญให้กับวัด ตลอดเวลา ๔๘ ปี วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๖ เวลา ๑๖.๔๐ น. ท่านได้มรณภาพ ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมสิริ อายุ ๗๖ ปี
กาลต่อมาทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งพระมหาชันยา อติฉนฺโท ป.ธ.๓ น.ธ.เอก อายุ ๓๗ พรรษา ๑๖ เป็นผู้รักษาการหนังสือออก คำสั่งผู้รักษาการ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๖ และในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
"

1
192 หมู่ 2 ตำบลหนองดินแดง, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73110, Thailand
11086 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas