วัดสามกระบือเผือก

View photos

ประวัติวัดสามกระบือเผือก มีผู้เฒ่าเล่าต่อกันมาว่า เดิมนั้น มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า อาจารย์โต เดินธุดงค์่ มาซึ่งไม่มีใคร ทราบว่าท่านมาจากไหน ได้มาปักกลดอยู่ที่บ้านสระน้ำหวาน ชาวบ้านมีความเลื่อมใสในปฏิปทาของท่านจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่และพร้อมใจ กันสร้างเสนาสนะเล็ก ๆ ให้เป็นที่อยู่อาศัยก็คงเหมือนกับสำนักสงฆ์ในปัจจุบันนี้ ซึ่งสำนักสงฆ์นี้อยู่ทางทิศเหนือของวัดสามกระบือเผือก ในปัจจุบัน ห่างจากวัดประมาณ ๓ กิโลเมตรเศษ ในระหว่างที่ท่านอยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์บ้านสระน้ำหวานนี้ ก็มีเด็กชายชา เป็น ลูกศิษย์คอยปรนนิบัติท่านอยู่ด้วย พร้อมกับเล่าเรียนหนังสือและวิชาการต่างๆ จากอาจารย์โตควบคู่กันไปด้วย ต่อมาเด็กชายชาได้ บรรพชาเป็นสามเณรจนกระทั่ง อายุได้ ๒๑ ปี ก็ได้อุปสมบท

1
63 หมู่ 4 ตำบลสามควายเผือก, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73210, Thailand
11098 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas