วัดใหม่ห้วยลึก

View photos

ตามประวัติเดิม วัดใหม่ห้วยลึกนี้ได้ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สร้างมาตั้งแต่ สมัยใดไม่ทราบแน่ชัดซึ่งในขณะนั้นมีชาวบ้านเริ่มมาอาศัยอยู่รอบวัด ทางวัดจึงได้ย้ายออกมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน คือหมู่ที่ ๒ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เท่าที่มีผู้จำได้ เจ้าอาวาสที่ปกครองวัดอยู่คือ พระอาจารย์โสฬร ในตอนนั้นมีกุฏิอยู่หนึ่งหลังซึ่ง เป็นแบบรวมคือ หอสวดมนต์ หอฉันและเป็นกุฏิด้วยมีโบสถ์หนึ่งหลังแต่ยังไม่มีเมรุ เมื่อพระอาจารย์โสฬรมรณภาพแล้ว จึงได้อาราธนาพระอธิการ ปลีก ขนฺติพโล จากวัดหนองดินแดงมาเป็นเจ้าอาวาส ครั้นพระอธิการปลีก ขนฺติพโล มรณภาพจึงได้กราบนิมนต์พระอธิการเสม สุธมฺโม ซึ่งขณะนั้นอยู่วัดพระงาม มาเป็นเจ้าอาวาส

1
81 หมู่ 2 ตำบลสวนป่าน, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73210, Thailand
11082 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas