วัดวังเย็น

View photos

"According to the original history, the Cold Palace Temple is located on the western side of the current temple, according to the evidence that the Cold Palace Temple was set up in 1940, with the bamboo synon offering 12 acres of land to house the temple, according to which the elders said that the monk had come to rule for a period of time. Some years, the monk came to live, not a disused temple, and this temple lacked the development of the monks, but only the monks were inhabited, 2 houses, 1 houses for the people to carry out their personal affairs. There was no place for the company to dwell in certain temples all the time.
"

See Original Text
    "ตามประวัติเดิม วัดวังเย็น ได้ตั้งอยู่ริมคลองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดปัจจุบัน ตามหลักฐานที่ปรากฏว่า วัดวังเย็น ได้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยมีนางไผ่ สินอาสาได้ถวายเป็นที่ดิน ๑๒ ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งวัดตาม ที่ผู้แก่ผู้เฒ่าเล่าว่าได้มีพระมาปกครอง เป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่องบางปีหาพระมาอยู่จำพรรษาไม่ได้เป็นวัดร้างเป็นบางช่วง และวัดนี้ขาดการพัฒนาถาวรวัตถุ มีแต่กุฏิสงฆ์ พออยู่อาศัย จำพรรษา ๒ หลัง หอฉัน ๑ หลัง ให้ประชาชนได้ประกอบศาสนกิจตามอัตภาพ ไม่มีอุโบสถ ที่ใช้ทำสังฆกรรมต้องไปอาศัย วัดบางแขม ตลอดมา "

1
68 หมู่ 5 ตำบลวังเย็น, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73000, Thailand
11088 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas