วัดไร่เกาะต้นสำโรง

View photos

"The original Temple of Pathum Island is called the Temple of Pathum, or the Temple of Nai Koh, because the temple is surrounded by canals and lotus blossoms. Most of the residents of this area are Chinese, who use this area as a place to farm, to plant porcelain trees, and the Chinese call it Nile Island, meaning Lotus Island, or Pathum, because the word" Nye "in Chinese means Lotus or Pathum, and the word island, so it is the Temple of Pathum, or the Nile Temple, according to the accent of the villagers here.
And it came to pass, that the canals became shallow, and the lotus became less, but the trees were many, and they were many years old, and there was a very large tree, and its branches were smooth, so that the people were called angels.
See Original Text
    "วัดไร่เกาะต้นสำโรงเดิมมีชื่อว่า วัดเกาะปทุม หรือวัดไนํเกาะ เพราะที่ตั้งวัดมีคลองล้อมรอบเป็นเกาะ และมีดอกบัวขึ้นตาม คลองมากมาย ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณแถบนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ใช้พื้นที่บริเวณแถบนี้เป็นที่ทำไร่ ทำสวนปลูกต้นคราม (ต้นคราม ที่ใช้ย้อมผ้า) พวกชาวจีนจึงเรียกวัดนี้ว่า ไน้เกาะ หมายถึง เกาะแห่งดอกบัว หรือดอกปทุม เพราะคำว่า “ไน้” ภาษาจีน แปลว่า ดอกบัว หรือดอกปทุม กับคำว่า เกาะ จึงเป็น วัดเกาะปทุม หรือ วัดไน้เกาะ ตามสำเนียงการพูดของชาวบ้านแถบนี้ กาลต่อมาคลองเริ่มตื้นเขิน ดอกบัวก็มีน้อยลง แต่ต้นสำโรง (ไม้ยืนต้น) มีมาก ล้วนแต่มีอายุหลายปี มีอยู่ต้นหนึ่งใหญ่โตมาก แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นที่ร้มรื่น จนชาวบ้านชื่อกันว่า มีรุกขเทวดาสิงสถิตอยู่

1
254 หมู่ 4 ตำบลพระประโทน, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73130, Thailand
11096 km from your location

Digital Temple Thailand

29-01-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

29-01-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas