วัดเสนหา

View photos

สำหรับประวัติและความเป็นมาวัดเสนหา ตั้งอยู่เลขที่ 588 ถนนรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 โดยมีนายเพิ่มเสนา บุญนาค บุตรพระยาศรีสรราชภักดี(วัน บุญนาค) พ่อค้าผู้มีฐานะมั่งคั่ง และมีจิตศรัทธาถวายที่ดินแปลงหนึ่ง ให้สร้างเป็นวัด เมื่อเดือนธันวาคน พ.ศ.2452โดยมีพระเถระผู้ใหญ่ 2 รูป คือ พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับพระพุทธวืรืยากร(จิตร ฉนฺโน)วัดสัตตนารถปริวัตร จังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับที่ดิน และได้จัดส่งพระภิกษุสามเณรจากวัดบรมนิวาสบ้าง วัดสัตตนาปริวัตรบ้างมาอยู่จำพรรษา และได้ตั้งให้พระครูสังวรวินัย(อาจ ชุตินฺธโร)เป็นเจ้าสำนักปกครอง อบรมพระภิกษุสามาเณรที่อยู่จำพรรษาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด

1
ตำบลพระปฐมเจดีย์, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73130, Thailand
11092 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas