วัดหนองกระโดน

View photos

"Nongkadon Temple, Ban Yang District, Nakhon Pathom City, Nakhon Pathom Province, this temple was set up in 1925, with Nong Ka Thong offering to set up a temple of 24 acres, 3 works of 60 square meters. At that time, the people of Nongkadon village were about 80 households and villages far away from the temples. Then the people of the village helped to plant the monk's dwelling place, located in a wooden grove by a swamp man. The villagers named it Nongkam Temple, with the monk being a monk, and turned it into Nongkun Temple.
"

See Original Text
    "วัดหนองกระโดน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม วัดนี้ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ ๒๔๘๕ โดยมีนางมณฑา ทองคำ ได้ถวายที่ดินให้ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา ในขณะนั้นประชาชนในหมู่บ้านหนองกะโดนมีอยู่ประมาน ๘๐ ครัวเรือน และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล จากวัดต่าง ๆ ประชาชนในหมู่บ้านจึงได้ช่วยกันปลูกสร่างที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ โดยตั้งอยู่ในดงไม้กะโดยชายหนองน้ำ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า วัดหนองกะโดย ได้มีพระอธิการเหว่าเป็นเจ้าอาวาส จึงได้เปลี่ยนเป็น วัดหนองกระโดน "

1
7 หมู่ 8 ตำบลบ้านยาง, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73130, Thailand
11079 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas