วัดลาดปลาเค้า

View photos

Originally, the fish slopes had a lowland terrain. When the rainy season came, the water flooded every year, and there was a lot of fish, so the villagers called it "the fish slopes," and when the temple was built, it was called "the fish slopes." But now the Wachiralongkorn Dam is built and
In 1952, the temple was awarded the Protector, the Distinguished Developer, Environmental Community Development Branch, and retired at the end of 80 years until now, he served as Counselor to the District Board of Nakhon Pathom and was given the honor of the Holy Sepulchre on December 4, 1949.
See Original Text
    แต่เดิม บริเวณวัดลาดปลาเค้า มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พอถึงฤดูฝน น้ำจะท่วมขังทุกปี และมีปลาเค้าชุกชุมมาก ชาวบ้าน จึงเรียกขานว่า “ลาดปลาเค้า” และเมื่อมีการสร้างวัดขึ้น จึงเรียกว่า “วัดลาดปลาเค้า” แต่ปัจจุบันนี้มีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์และ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทางวัดได้รับเสาเสมาธรรมจักร พระนักพัฒนาดีเด่น สาขาพัฒนาชุมชนด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเกษียณอายุเมื่อครบ ๘๐ ปี จนปัจจุบันนี้ ท่านดำรง ตำแหน่งที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม และได้รับ พระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระมงคลวรสิทธิ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙

1
หมู่ 9 ตำบลบางแขม, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73130, Thailand
11090 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas