วัดลาดปลาเค้า

View photos

แต่เดิม บริเวณวัดลาดปลาเค้า มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พอถึงฤดูฝน น้ำจะท่วมขังทุกปี และมีปลาเค้าชุกชุมมาก ชาวบ้าน จึงเรียกขานว่า “ลาดปลาเค้า” และเมื่อมีการสร้างวัดขึ้น จึงเรียกว่า “วัดลาดปลาเค้า” แต่ปัจจุบันนี้มีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์และ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทางวัดได้รับเสาเสมาธรรมจักร พระนักพัฒนาดีเด่น สาขาพัฒนาชุมชนด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเกษียณอายุเมื่อครบ ๘๐ ปี จนปัจจุบันนี้ ท่านดำรง ตำแหน่งที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม และได้รับ พระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระมงคลวรสิทธิ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙

1
หมู่ 9 ตำบลบางแขม, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73130, Thailand
11090 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas