วัดธรรมศาลา

View photos

"วัดธรรมศาลา ตั้งอยู่ที่ตำบลธรรมศาลา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ ๖ กิโลเมตร มีทางรถยนต์ผ่านถึง หน้าวัด ตามตำนานกล่าวว่าตำบลนี้เดิมคงจะอยู่ริมแม่น้ำใหญ่ใกล้ทะเล เพราะปรากฎว่าเคยมีผู้ค้นพบสมอ และสายโซ่เรือเดินทะเลจมลง อยู่ใต้ดิน วัดนี้มีเนินใหญ่เช่นเดียวกับวัดพระเมรุ และมีโพรงอิฐซึ่งเชื่อกันว่า เป็นอุโมงค์ ไปทะลุออกที่วัดพระเมรุ แต่เนินใหญ่นี้ยังไม่เคย ขุดค้น จึงยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรแน่ (ปัจจุบันนี้ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน)
ตำบลธรรมศาลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดธรรมศาลามีตำนาน ซึ่งสมควรจะได้รับทราบไว้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระยากง พระยาพาน คือเมื่อพระยาพานได้ครองเมืองศรีวิชัยแล้วจึงทรงวิตกว่าการที่พระองค์ทำปิตุฆาตพระราชบิดากับยายหอมนั้น จะได้รับ กรรมสนองอย่างหนักอันจะมีขึ้นแก่พระองค์ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู้ และในกาลสิ้นไปแล้ว จึงได้สำนึกในบาปบุญคุณโทษของตนที่ได้กระทำไว้ พระยาพาน จึงโปรดให้ประชุมพระอรหันต์และพระสงฆ์จากอารามต่าง ๆ จึงให้ปลูกสร้างโรงธรรมขนาดใหญ่ไว้ที่ตำบลธรรมศาลาใกล้ เนิน หรือถ้ำ ใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์ เมื่อพระอรหันต์ และพระสงฆ์มาพร้อมกันในที่ประชุมแล้ว จึงดำรัสว่า “ข้าพเจ้าได้กระทำปิตุฆาตกรรม จะกระทำกุศลสิ่งใดกรรมนั้น จึงจะหายไปได้” พระอรหันต์ถวายพระพรว่า “ได้แต่ให้กรรมเบาบางลง” พระองค์จึงขอให้ช่วย ชี้ทางให้ด้วย ที่ประชุมสงฆ์จึงได้แนะนำให้พระองค์สร้างวัดและซ่อมแซมองค์พระปฐมเจดีย์ (พระอรหันต์ที่มาในที่ประชุมนั้นมีพระคิรี มานนท์พระองคุลีมาล) พระยาพานทรงเห็นชอบด้วยแล้วอุทิศโรงธรรมนั้น เป็นที่สำหรับพระสงฆ์ไว้แสดงธรรมต่อไป จึงเรียก กันว่า ธรรมศาลา ตราบเท่าทุกวันนี้"

1
4 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73120, Thailand
11099 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas