วัดทุ่งรี

View photos

The temple was named Wat Ri from the outset, because its name is based on the condition of the lowland in the rainy season, an elliptical form, since 1934, which was founded by Father Si as a temple in the forest of the field, and there are many other teachers who have been building it up to this day.

See Original Text
    วัดนี้ชื่อวัดทุ่งรีมาตั้งแต่เริ่มแรก เพราะชื่อตามสภาพของพื้นที่ราบลุ่มในฤดูฝน เป็นรูปวงรี มีมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๔ โดยมี หลวงพ่อศรี เป็นผู้ก่อตั้ง สร้างเป็นวัดอยู่ในป่าชายทุ่ง และมีอาจารย์ อีกหลายรูป เป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

1
73 หมู่ 2 ตำบลทัพหลวง, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73000, Thailand
11086 km from your location

Digital Temple Thailand

28-07-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, monk. Novices. Must be safe.

28-07-2021

One episode of the law of the King King King, the King of the Kingdom, gave the rule of law to cheer on the 2019 Corona virus epidemic.
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas