วัดทัพหลวง

View photos

"The royal temple was originally called (eight temples) by the name of the village, which was built by villagers, eight roofs of which are now called, but the number of houses has increased according to the density of the population. Now most people will forget the name, and they will be called the royal temple, by the name of the district of the country, from now on.
The temple was built in 1962, with the surname of the bamboo gully, dedicated 15 acres of land. At first, one agile city hall was built, a thatched roof. Later, a fire broke out, the villagers oversaw it. The monk had been in charge of the temple for 1 year.
In 1923, the golden monk, who came from the south, was a master of the temple for 1 year.
In 1924, the bamboo monk from the Temple of the Beam, Nakhon Pathom City, Nakhon Pathom Province, was the temple overseer for 2 years 2023. The local monk was the temple overseer for 2 years.
In 1913, the Sodom Teacher was appointed to the position of King Abbot of the Army to this day.
"

See Original Text
    "วัดทัพหลวง แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า (วัดแปดโรง) ตามชื่อของหมู่บ้าน ซึ่งมีชาวบ้านมาปลูกสร้างแบบบ้าน หลังคามุงแฝกอยู่ ๘ หลัง ซึ่งปัจจุบันนี้หมู่บ้านก็ยังมีชื่อเรียกกันอยู่ แต่จำนวนบ้านได้เพิ่มมากขึ้นตามความหนาแน่นของประชากร ปัจจุบันบุคคลส่วน ใหญ่จะลืมชื่อเดิมเสียแล้ว คงรู้จักและเรียกขานนามกันว่า วัดทัพหลวง ตามชื่อ ตำบลฝ่ายบ้านเมืองตั้งแต่นั้นมาถึงบัดนี้ วัดนี้ได้ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ โดยมีนายอ้อน นามสกุล แป้นห้วยไผ่ อุทิศที่ดินถวาย ๑๕ ไร่ ในระยะแรกได้สร้าง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง หลังคามุงแฝก ต่อมาเกิดไฟไหม้ชาวบ้านได้มาช่วยกันดับไว้ทัน พระภิกษุนาค ได้ดูแลวัดนี้เป็นเวลา ๑ ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ พระภิกษุทอง ซึ่งมาจากปักษ์ใต้เป็นผู้ดูแลวัดเป็นเวลา ๑ ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ พระภิกษุไผ่ จากวัดพระงาม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นผู้ดูแลวัดเป็นเวลา ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ พระภิกษุแสง ซึ่งเป็นคนท้องที่เป็นผู้ดูแลวัดเป็นเวลา ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ พระครูสุธรรมประสาท ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทัพหลวง ถึงทุกวันนี้ "

1
71 หมู่ 4 ตำบลทัพหลวง, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73120, Thailand
11084 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas