วัดทัพหลวง

View photos

"วัดทัพหลวง แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า (วัดแปดโรง) ตามชื่อของหมู่บ้าน ซึ่งมีชาวบ้านมาปลูกสร้างแบบบ้าน หลังคามุงแฝกอยู่ ๘ หลัง ซึ่งปัจจุบันนี้หมู่บ้านก็ยังมีชื่อเรียกกันอยู่ แต่จำนวนบ้านได้เพิ่มมากขึ้นตามความหนาแน่นของประชากร ปัจจุบันบุคคลส่วน ใหญ่จะลืมชื่อเดิมเสียแล้ว คงรู้จักและเรียกขานนามกันว่า วัดทัพหลวง ตามชื่อ ตำบลฝ่ายบ้านเมืองตั้งแต่นั้นมาถึงบัดนี้
วัดนี้ได้ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ โดยมีนายอ้อน นามสกุล แป้นห้วยไผ่ อุทิศที่ดินถวาย ๑๕ ไร่ ในระยะแรกได้สร้าง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง หลังคามุงแฝก ต่อมาเกิดไฟไหม้ชาวบ้านได้มาช่วยกันดับไว้ทัน พระภิกษุนาค ได้ดูแลวัดนี้เป็นเวลา ๑ ปี
พ.ศ. ๒๔๖๓ พระภิกษุทอง ซึ่งมาจากปักษ์ใต้เป็นผู้ดูแลวัดเป็นเวลา ๑ ปี
พ.ศ. ๒๔๖๔ พระภิกษุไผ่ จากวัดพระงาม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นผู้ดูแลวัดเป็นเวลา ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ พระภิกษุแสง ซึ่งเป็นคนท้องที่เป็นผู้ดูแลวัดเป็นเวลา ๒ ปี
พ.ศ. ๒๕๑๓ พระครูสุธรรมประสาท ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทัพหลวง ถึงทุกวันนี้
"

1
71 หมู่ 4 ตำบลทัพหลวง, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73120, Thailand
11084 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas