วัดเกาะวังไทร

View photos

"Wang Sai Island Temple, formerly known as the old Bandai Temple, or Chinese, is called the Bandai Island Temple. Because it depends on the group of 5 houses, Bandai is named after the village as the Bandai Island Temple. It is now home to villagers and cemeteries.
In time, Bandai Island Temple was moved to the 3rd village of Wang Tri, where believers, having studied with the Provost of Good (ripe), decided to move the temple from Bandai to the 3rd village of Wang Tri until now and called "Wang Tri Island Temple." But the temple of Bandai was rebuilt by the Moomin and rebuilt in 1914. The genus of the temple was allowed to be reintegrated with the Temple of Tri Island, so that some of the temples eventually disappeared.
"

See Original Text
    "วัดเกาะวังไทร เดิมชื่อว่า วัดบางเตย คนเก่า หรือคนจีน เรียกว่า วัดเกาะบางเตย เพราะ ตั้งที่ ขึ้นอยู่กับหมู่ ๕ บ้านบางเตย จึงเรียกชื่อตามหมู่บ้านว่า วัดเกาะบางเตย ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอยู่ของชาวบ้านและสุสานไปแล้ว กาลต่อมา จึงย้ายวัดเกาะบางเตยมาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ บ้านวังไทร โดยมีผู้ศรัทธาไปศึกษากับพระครูอุตตรการบดี (สุก) เห็นด้วย จึงได้ทำการย้ายวัดจากบางเตยมาอยู่ที่หมู่ ๓ บ้านวังไทร จนปัจจุบันนี้ และชื่อว่า “วัดเกาะวังไทร” แต่วัดบางเตยนั้นผู้ศรัทธา สร้างขึ้นใหม่ บำรุงใหม่ มาถึงพ.ศ. ๒๕๑๔ สกุลชื่อสร้างวัดได้อนุญาตให้รื้อมารวมกับ วัดเกาะวังไทรได้ วัดบางเตยจึงหมดไปในที่สุด "

1
73 หมู่ 3 ตำบลถนนขาด, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73120, Thailand
11095 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas