วัดตาก้อง

View photos

"วัดตาก้องเดิมมีชื่อว่า “วัดไพรวัลย์นิกาวาส” เนื่องจากที่ตั้งวัดเดิมยังเป็นป่าทึบ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอ่ายก้อง ซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะ เรียกตามชื่อคนจีนคนหนึ่ง ซึ่งมีฐานะร่ำรวยมาก เป็นเจ้าของโรงหีบอ้อยในหมู่บ้าน
กาลต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มีการแบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ หมู่บ้านอ่ายก้อง ได้รับการยกฐานะขึ้น เป็นตำบล ชื่อว่า “ตำบลตาก้อง” เข้าใจว่านามวัด “ไพรวัลย์ นิกาวาส” คงจะเปลี่ยนแปลงไปตามตำบล จึงได้เรียกขานนามวัดว่า “วัดตา ก้อง” มาจนตราบเท่าทุกวันนี้
"

1
28หมู่ 7 ตำบลตาก้อง, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73120, Thailand
11092 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas