วัดสะแกราย

View photos

"วัดสะแกราย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๙ บ้านสะแกราย ก็ด้วยเป็นพื้นที่ที่มีต้นสะแกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งแต่เดิมชื่อว่า บ้านเรียบราง หมู่บ้านสะแกรายเป็นหมู่บ้านของชาวไทยทรงดำ ( ไท,โซ่ง,ลาวโซ่ง ) ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีเชื้อสายมาจากเมืองแถง ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม เดิมที่บ้านสะแกรายยังไม่มีวัด ชาวบ้านจึงมักไปทำบุญกันที่วัดใกล้เคียง ต่อมาอดีตผู้ใหญ่บ้านอรุณ แอ่นศรี ร่วมกับชาวบ้านสะแกรายลำเอียก ซื้อที่ดินสร้างที่พักสงฆ์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และเริ่มสร้างเสนาสนะเป็นที่พำนัก ของสงฆ์ พร้อมทั้งศาลาบำเพ็ญกุศลมุงจาก กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ขึ้น โดยมีพระครูเกษมธรรมนันท์ (หลวงพ่อแช่ม ) วัดดอนยายหอม เป็นประธานในการยกเสาเอกในการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๓๐ เพื่อใช้เป็นที่พุทธศาสนิกชน เข้ามารักษาศีล ทำบุญกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระรวมเป็นผู้ดูแลในขณะนั้น
ตอมาไดเปลี่ยนแปลงสำนักสงฆไดมีการกอสรางกุฏิ ๒ ชั้น ขึ้นเปนหลังแรกกวาง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙ เมตร โดยไดรับความ เมตตาอนุเคราะหจากพระคุณทานพระครูเกษมธรรมนันท (หลวงพอแชม) วัดดอนยายหอม ในการสนับสนุนอุปกรณในการกอสราง พรอมดวยพระครูพรหมสุนทร วัดดอนพรม และหลวงพอเก็บ วัดหนองนกไข มอบเสาไม ในการปลูกสราง ซึ่งมีพระอาจารยอุทัย เปนผู ปกครองดูแลคณะสงฆ
"

1
หมู่ 9 ตำบลดอนยายหอม, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73000, Thailand
11094 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas