วัดดอนขนาก

View photos

It was originally the Don, where there was a lot of forest, and it was given the local conservation name of a large number of forests, originally built as a convent, with Ubaskim, Sirius and Ubaz, the sons of Faith, who built an ancient Thai citadel, possessed five monks, and then continued to change until 1949, the silver monk, the monk, the monk, the monk, the monk, at that time, was the monk, who was the monk, the monk, the monk, the monk, the first to be consulted.

See Original Text
    เดิมเป็นที่ดอน มีป่าขนากมากจึงได้รับชื่ออนุรักษ์ของท้องถิ่นที่มีป่าขนากขึ้นเป็นจำนวนมากนั้นเอง เดิมสร้างขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ โดยมีอุบาสกกิมไล้ อยู่สิริ และอุบาสกบุตร มีจิต ศรัทธาสร้างกุฏิถวายเป็นแบบทรงไทยโบราณ ได้นิมนต์พระสงฆ์มาจำพรรษา ๕ รูป ครั้นต่อมาเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๙ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ซึ่งในขณะนั้นพระคุณท่านดำรง สมณศักดิ์ที่ พระราชธรรมาภรณ์มาเป็นที่ปรึกษาร่วมกัน จัดสร่างอุโบสถขึ้นหลังแรก

1
92 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73000, Thailand
11093 km from your location

Digital Temple Thailand

28-06-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

28-06-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas