วัดอินทราราม (หุบรัก)

View photos

"วัดอินทราราม เป็นวัดราษฎร์เก่าแก่วัดหนึ่ง สังกัดสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ได้ย้ายมาจากวัดหนองแหน ประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ปีระกา ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ หมู่ ๑๑ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีพระครูสุธรรมโสภิต เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน วัดอินทรารามมีพื้นที่เขตสังฆาวาส ๓๑ ไร่ ๒๐ ตารางวา กับที่ธรณีสงฆ์อีก ๔๒ ไร่ ๑๓ ตารางวา เหตุที่ย้ายมา จากวัดหนองแหน เพราะอดน้ำ ขุดเจาะบ่อน้ำน้ำก็ไม่ไหลออก จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ หัวหนองหุบรัก เพื่อจะได้ไม่อดน้ำในฤดูแล้ง และอยู่ ใกล้กับชุมชนหมู่บ้านหนองหมา ซึ่งวัดนี้ได้อยู่ห่างจากตัวเมืองนครปฐมประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

1
84 หมู่ 11 ตำบลโพรงมะเดื่อ, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73000, Thailand
11082 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas