วัดศรีวิสารวาจา

View photos

"According to the original history of the Srivius Temple, this verbal message was originally called the Nong Nang Nang Dam House, located in No. 234, Group 3, Pangma Prathom District, Nakhon Prathom Province, Region 14, the Monastery of the Monastery of Nong Nang Nang Nang Dam in 1956 (or about 41 years ago), was allowed to be built as a temple on September 15, 1952, the first time was received by the King Tangwisukamsai in 1952, the second time the King Tahvu Kam Si was received on June 24, 1959.
Deed No. 224, Volume No. 223, page 74, Nakhon Pathom, Land Position No. 88, page 76, Survey 776, Plant of the Fig Deed, Land as a Letter of Rights to the Master of Pak Basiri, registered to the Temple of Sriviva on August 6, 1868.
"

See Original Text
    "ตามประวัติเดิมวัดศรีวิสารวาจานี้ เดิมประชาชนนิยมเรียกว่า บ้านหนองนางแช่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพรงมะเดื่ออำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งสำนักสงฆ์วัดบ้านหนองนางแช่ เมื่อปี ๒๕๑๐ ( หรือราว ประมาณ ๔๑ ปีมาแล้ว ) ได้รับอนุญาตสร้างเป็นวัดเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ วัดมีที่ดิน ๒๙ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๒๒๗๔ เล่มที่ ๒๒๓ หน้าที่ ๗๔ จังหวัดนครปฐม ตำแหน่งที่ดินเลขที่ ๘๘ หน้าสำรวจ ๗๖ ตำบลโพรงมะเดื่อ โฉนด ที่ดินเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิให้แก่ นาย สำเภา บัวศิริ จดทะเบียนยกให้วัดศรีวิสารวาจาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๑๘ "

1
235 หมู่ 3 ตำบลโพรงมะเดื่อ, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73000, Thailand
11084 km from your location

Digital Temple Thailand

18-05-2022

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

18-05-2022

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Map

Related Locations (226)

swipe left & right to navigate

Sign in (Consumer)

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas