วัดศรีวิสารวาจา

View photos

"ตามประวัติเดิมวัดศรีวิสารวาจานี้ เดิมประชาชนนิยมเรียกว่า บ้านหนองนางแช่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพรงมะเดื่ออำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งสำนักสงฆ์วัดบ้านหนองนางแช่ เมื่อปี ๒๕๑๐ ( หรือราว ประมาณ ๔๑ ปีมาแล้ว ) ได้รับอนุญาตสร้างเป็นวัดเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ วัดมีที่ดิน ๒๙ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา
โฉนดเลขที่ ๒๒๒๗๔ เล่มที่ ๒๒๓ หน้าที่ ๗๔ จังหวัดนครปฐม ตำแหน่งที่ดินเลขที่ ๘๘ หน้าสำรวจ ๗๖ ตำบลโพรงมะเดื่อ โฉนด ที่ดินเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิให้แก่ นาย สำเภา บัวศิริ จดทะเบียนยกให้วัดศรีวิสารวาจาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๑๘
"

1
235 หมู่ 3 ตำบลโพรงมะเดื่อ, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73000, Thailand
11084 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas