วัดรัตนรังสี

View photos

In the year 1942, the Nongkam-Nongkhok family went to Arathna, the Sukhumilo Buddha, to become a monk, Nongkam, Nongkhok, to supervise the development of the Convent to build the temple, but Suthalo refused because he was studying. 5 He was at the Temple of Mahama, Bangkok, and the Reverend Priest of the Fig Plant, the Abbot of Nongdai Temple, he went with his relatives to ask the couple of Abbot, the bishop of Bwo, to the end, to pity his relatives and to be considerate of the Reverend Teacher, so he decided to come to the Nong Kam Nong Chak Convent, since 1960, to carry out a letter of permission to build a temple and to build a palace in the Rattanzhi Temple. "

See Original Text
     ปีพุทธศักราช ๒๔๔๒ คณะญาติโยมชาวหนองแขม - หนองจอก ได้เดินทางไปอาราธนา พระมหาทองสุข สุทธฺสีโล ให้มาเป็นเจ้าสำนักสงฆ์ หนองแขม หนองจอก ให้ช่วยดูแลเรื่องการพัฒนา สำนักสงฆ์ให้เจริญขึ้น เพื่อจะได้ขอตั้งวัด แต่พระมหาทองสุข สุทธฺสีโล ก็ปฏิเสธเพราะว่าขณะนั้นกำลังเรียน ป.ธ.๕ อยู่ที่วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร และหลวงพ่อเกษมบุญวัฒน์ เจ้าคณะตำบล โพรงมะเดื่อ เจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน ท่านก็เดินทางไปกับญาติโยมไปขอกับเจ้าอาวาสวัดหัวคู่ คือพระอธิการประชุม ปวโร ถึง ๒ ครั้ง จนในที่สุดสงสารญาติโยม และเกรงใจหลวงพ่อครูเกษมบุญวัฒน์ จึงได้ตัดสินใจมาอยู่ที่สำนักสงฆ์หนองแขม หนองจอก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ได้ดำเนินการทำหนังสือขออนุญาตสร้างวัด และได้สร้างถาวรวัตถุ ไว้ในวัดรัตนรังสี"

1
144 หมู่ 9 ตำบลโพรงมะเดื่อ, เมืองนครปฐม, นครปฐม, 73000, Thailand
11082 km from your location

Digital Temple Thailand

28-07-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, monk. Novices. Must be safe.

28-07-2021

One episode of the law of the King King King, the King of the Kingdom, gave the rule of law to cheer on the 2019 Corona virus epidemic.
See Original Text

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย
ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas