วัดสำโรง

View photos

วัดสําโรงเป็นวัดที่เก่าแก่ เดิมชื่อว่าวัดสามโรง เพราะที่ตั้งวัดนี้มีต้นสําโรงขึ้นอยู่ในบริเวณที่ตั้งวัด ชาวบ้านแถบนั้นได้ช่วยกันสร้างโรงขึ้นมา 3 หลังเพราะสถานที่นี้ได้มี พระภิกษุปักกลดอาศัยปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยครั้ง ต่อมาชาวบ้านแถบนี้เห็นว่าสถานที่ตั้งนี้สมควรเป็นที่ตั้งวัดปู่ดํา ซึ่งเป็นเจ้าของที่จึงได้ถวายที่ตรงนี้ให้เป็นที่ตั้งวัดและชาวสามโรงจึงได้ไปอาราชธนาพระภิกษุนุช มาเป็นเจ้าอาวาสและปู่ดํา ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุและได้ช่วยพระภิกษุนุช พัฒนาสิ่งก่อสร้างจนมี กุฏิ สงฆ์ ศาลาดิน และโบสถ์หลังเล็ก ๆ เป็นที่พอจะอุปสมบทได้ ชาวบ้านแถบนี้จึงได้ตั้งชื่อเรียกว่า วัดสามโรง กาลต่อมา วัดสามโรง ได้เจริญขึ้นมาตามลําดับชาวบ้านสําโรงได้เห็นตรงกันว่าให้เปลี่ยนชื่อวัดเสี

1
21 หมู่ 3 ต.วัดสำโรง , นครชัยศรี, Nakhon Pathom, 73120, Thailand
11110 km from your location

Digital Temple Thailand

16-06-2021

Every dollar generously donated to Digital temple project helps each Temple launch and market service that helps other charity Projects within the temples for their community.


Please help us to support the digital temple project.

Support our temples

Terms & Conditions
-

Promotions

Supreme Patriarch, พระภิกษุ สามเณร ต้องปลอดภัย

16-06-2021

ความตอนหนึ่งในพระคติธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Terms & Conditions
-

Featured Sponsors

Special thanks to

TOA PAINT (THAILAND) PCL

As TOA strives to become a leader in a paint market, and with our responsibility, we have developed our capacity for sustainable competitiveness, focusing on consumers, stores, employees and communities as part of our success.

Find out more

Location

Branch (226)

swipe left & right to navigate

Sign in

Sign up

Be updated on the launch

Recommended Areas